Danh mục Dịch vụ kĩ thuật theo Thông tư liên tịch 04 - BYT - BTC 05/04/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi Danh mục Dịch vụ kĩ thuật  theo Thông tư liên tịch 04 -  BYT - BTC

Tác giả: Ban website