Bảng giá viện phí

Bảng Giá Thuốc Năm 2023 01/02/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại BV.NĐ2 năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Bảng Giá Thuốc Vaccine Năm 2023 01/02/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Ân Lương

Bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 31/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá tiền giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng từ ngày 01/01/2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá viện phí năm 2023 31/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá phẫu thuật trong ngày năm 2021 10/05/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá phẫu thuật trong ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng từ ngày 10/05/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá các loại tại phòng khám ngoài giờ 30/12/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá các loại tại phòng khám ngoài giờ (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao 30/12/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 16/12/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá khám bệnh 30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ năm 2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 04/09/2019

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 áp dụng từ ngày 20/08/2019 (đính kèm)  

Tác giả: Hân Nguyễn