Văn Bản

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 4 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 6 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 5 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 2 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 7 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 8 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2021 - 2022 - Lần 8 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2021 - 2022 - Lần 9 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 1 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2021 - 2022 - Lần 10 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Mua Sắm Thuốc Bổ Sung Năm 2022 - 2023 - Lần 3 16/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm:

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 10/4/2024 11/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 10/4/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Danh Sách Ứng Viên Phỏng Vấn Ngày 10/4/2024 08/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 1 2 3 >  >>