Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện

Ngày đăng:  04/07/2011

 
Lượt xem: 72520

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) như sau:

Xem chi tiết tại đây

xczxczxc

Đăng bởi: Ban website

[Trở về]

Các tin khác