Bấm vào hình để xem kích thước thật

THÔNG TƯ 14/2014/ TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng:  31/07/2014

 
Lượt xem: 32994

Ngày 14/04/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Thông tư 14/2014/ TT-BYTQuy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư này quy định về hình thức, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục và quản lý việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở các tuyến chuyên môn kỹ thuật.

 

Theo nội dung Thông tư hướng dẫn, các hình thức chuyển tuyến như sau: Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1); chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới; chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến. Điều kiện chuyển tuyến khi: Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị.

 

Thủ tục chuyển tuyến theo Thông tư: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến phải thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh; ký giấy chuyển tuyến; giao giấy chuyển tuyến cho người chuyển bệnh hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh. Trường hợp người bệnh cấp cứu, thì phải liên hệ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển. Trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ các quy định về chuyển viện tại Mục 4 Phần IV Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

 

Tải Thông tư 14/2014/BYT:  Tại đây

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác