Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát vi sinh trên bàn tay trước và sau khi rửa tay của nhân viên y tế bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2010

Ngày đăng:  11/02/2011

 
Lượt xem: 19515

Mục tiêu: Khảo sát vi sinh trên bàn tay trước và sau khi rửa tay của nhân viên y tế bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2010.
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang, mô tả và phân tích với mẫu nghiên cứu là 388 nhân viên y tế thuộc 37 khoa phòng của bệnh viện Nhi Đồng 2. Số liệu thu thập được xử l‎ý theo phần mềm SPSS 17.0.
Kết quả: Trước khi rửa tay, 61,6% tay nhân viên y tế có 1 – 3 loại vi khuẩn và 6,4% là vi khuẩn gây bệnh; Sau khi rửa tay, các tỉ lệ trên lần lượt còn 24,2% và 0,3%. Kỹ thuật rửa tay đúng quyết định kết quả bàn tay không còn vi khuẩn với các dung dịch đã được lựa chọn sử dụng trong bệnh viện.
Kết luận: Rửa tay là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
Từ khóa: Vi khuẩn thường trú, vi khuẩn tạm trú, vi khuẩn gây bệnh, rửa tay, nhiễm khuẩn bệnh viện

ABSTRACT
STUDY OF MICROORGANISMS
ON HEALTH-CARE WORKERS’ HANDS BEFORE AND AFTER
HANDWASHING AT CHILDREN HOSPITAL NO2 IN 2010
Nguyen Thi An*
Do Van Anh*, Nguyen Thi Anh Hong*
Objectives: To identify microorganisms on health-care workers hands before and after hand washing.
Method: A cross-sectional, descriptive and  analytical study was conducted on 388 health-care workers amongst  37 departments of Children Hospital No2. Statistical data collection was processed by SPSS 17. 0 for windows.
Results: Before hand washing, 61.6% health-care workers hands had from 1 to 3 types of microorganisms and 6.4% of those were harmful ones; After hand washing, those rates were reduced to 24.2% and 0.3% respectively. Correct hand washing technique using selected preparations for hand hygiene in Children Hospital No2 decides the rates of non-microorganism hands.
Conclusion: Hand washing is the necessary measure to prevent healthcare – related infections.
¬¬¬Key words: resident flora, transient flora, harmful microorganism, hand washing, healthcare – related infections

(*) Bệnh Viện Nhi Đồng 2
Liên hệ: CN. Nguyễn Thị An, ĐT: 01204682646 , Email: annguyen@yahoo.com.vn

 

Đăng bởi: CN. Nguyễn Thị An

[Trở về]

Các tin khác