Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tư vấn bệnh lỵ trực trùng và lỵ amibe phối hợp

Ngày đăng:  20/03/2011

 
Lượt xem: 12614

Câu hỏi:

Kính chaøo baùc só!  Con toâi ñaõ ñöôïc 30 thaùng tuoåi, chaùu aên thöôøng bò oùi, buïng chöôùng, aên xong chaùu thöôøng keâu ñau buïng, ñi ngoaøi phaân soáng, loûng vaø coù maùu nhaày muõi.Toâi ñöa chaùu ñi khaùm ôû beänh vieän khaùm vaø laøm xeùt nghieäm thì coù baïch caàu(+++),hoàng caàu(++++), baùc só chaån ñoaùn laø lî tröïc truøng vaø lî amibe phoái hôïp, ñeå ñieàu trò lî tröïc truøng baùc só cho uoáng thuoác Negram nhöng khoâng ñaùp öùng baùc só ñaõ ñoåi sang duøng ciprofloxacin cuõng khoâng ñaùp öùng, hieän taïi phaûi duøng sang khaùng sinh cefuroxim 125mg sau khi ñaõ caáy phaân laøm khaùng sinh ñoà thaáy nhaïy caûm, coøn ñieàu trò lî amibe baùc só cho uoáng flagyl 250mg nhöng baûo phaûi uoáng flagyl 250mg ñeán 21 ngaøy môùi ñieàu trò heát keùn amibe lieäu coù ñuùng khoâng? toâi thaät söï boái roái vì thuoác naøy quaù ñaéng moãi khi chaùu uoáng thuoác thaät khoå sôû vì chaùu noân oùi, maø theo toâi ñöôïc bieát laø chæ caàn uoáng thuoác ñeán 7 ngaøy thoâi, xin baùc só tö vaán coù neân uoáng thuoác flagyl naøy  ñeán 21 ngaøy hay khoâng?  Raát mong caùc BS tö vaán giuùp ñôõ, xin chaân thaønh caûm ôn!

 Phuoc Ho <h2t2p2@yahoo.com.vn>

Trả lời:

Chào chị


Khi trẻ có vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy , nhất là có đàm máu thì soi và cấy phân rất có ích để chẩn đoán. Nếu cháu tiêu đàm máu , soi phân có nhiều bạch cầu thì có 2 khả năng là bị nhiễm trùng tiêu hóa do vi khuẩn (bao gồm lỵ trực trùng hay gặp nhất, hoặc do các loại vi trùng khác như thương hàn, do vi khuẩn streptococcus,v.v...) khả năng thứ 2 là do ký sinh trùng amip . Thông thương nếu tiêu đàm máu do lỵ trực trùng hoặc do vi khuẩn khác thì sẽ kèm theo hội chứng nhiễm trùng sốt cao, lạnh run, chán ăn và ói mửa. Bệnh cảnh cấp tính hơn là do amip. Do đó ngoài vấn đề soi cấy phân thì còn có những xét nghiệm khác kèm theo.


Tuy cũng có nhưng hiếm khi nào bé bị phối hợp cà 2 thứ cùng lúc vừa bị lỵ trực trùng vừa bị amip. Theo phác đồ Tổ chức Y tế Thế giới thì  kháng sinh điều trị tiêu đàm máu do lỵ trực trùng là Ciprofloxacin uống hoặc nặng hơn có thể tiêm hoặc tiêm Ceftriaxone. Điều trị amip bằng Metronidazole, thời gian từ 5 đến 7 ngày.


Nếu nhiễm amip ngoài ruột ( ví dụ như abces gan..) thì thời gian điều trị có thể kéo dài hơn  hoặc dùng Tinidazole.
Chị nên  cho cháu đi khám lại và soi phân lại để tìm Ký sinh trùng  như nang amip,v.v..và xem trong phân còn bạch cầu hay không.Tùy theo kết quả Bs sẽ có chỉ định chính xác.


Chúc cháu mau hồi phục.

Trả lời bởi: Bs Nguyễn Thị Thanh-TK Dịch vụ 1

[Trở về]

Các tin khác